بسبج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در واکنش به ناآرامی های اخیر در سطح کشور و محکومیت حمایت دشمنان قسم خورده ایران اسلامی بیانیه ای صادر کرد.