برای ثبت لحظات به یاد ماندنی اردوی جهادی امسال به سراغ شما آمده ایم.

مسابقه ی عکاسی و خاطره نویسی از اردوی جهادی کمیل، سال95...

مهلت ارسال آثار: یک هفته پس از اتمام اردو


آثار خود را به شماره ها و شناسه های زیر بفرستید:


  • برادران:

09226187957


در تلگرام     @mojahedtbzmed


  • خواهران:

09149491950


در تلگرام     @misagh12313