جلسه ی مسئول و نمایندگان بسیج دانشجویی دانشگاه با دکتر محمد حسین صومی رییس دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سالن کنفرانس حوزه ریاست  برگزار شد.
در این جلسه مطالبی چون وضعیت رفاهی خوابگاه ها و مسائل مربوطه، مقوله ی خوابگاه های متاهلی و ازدواج دانشجویی، وضعیت فرهنگی دانشگاه، کیفیت ارائه ی خدمات و رعایت اخلاق حرفه ای در بیمارستان ها توسط کادر درمان، درخواست بازنگری در پایش بازده عملکردهای علمی و فرهنگی دانشگاه، گزارش مختصری از عملکردهای علمی، فرهنگی و بصیرتی بسیج دانشجویی دانشگاه و... مطرح شد و دکتر صومی رییس دانشگاه نیز با توجه به اهمیت مسائل مطرح شده اعلام کردند که پیگیر رفع مشکلات در این زمینه ها خواهند بود.